dịch vụ chạy thuê mô hình hồi quy đa biến tobit probit logit trên stata

You may also like...

2 Responses

  1. 29/01/2019

    […] ảnh hưởng đến biến phụ thuộc; một mô hình dựa trên giả định này được gọi […]

  2. 02/04/2019

    […] số liệu, dữ liệu có ý nghĩa thống kê, dịch vụ chạy thuê mô hình,  xử lý số liệu theo yêu cầu đề bài, […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.